طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ایران مرکز

فعالیت : حمل و نقل
وب سایت : tlfi.ir
طراحی سایت فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران Mysql , Php انجام شده است.