ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آژانس مسافرتی دنیای گردشگران تاراز
فعالیت : آژانس مسافرتی
وب سایت : http://oceansandtaraz.com/fa/user/home.php
طراحی سایت آژانس مسافرتی دنیای گردشگران تاراز با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی دنیای گردشگران تاراز با Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت مسافرتی