ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت تهذيب انديشه

فعالیت :
وب سایت : tahzib.ir
طراحی سایت تهذيب انديشه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تهذيب انديشه Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی