ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت گروه صنعتی نمونه

فعالیت :
وب سایت : ovalpipe.com
طراحی سایت گروه صنعتی نمونه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت گروه صنعتی نمونه Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی