طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری مسافران جهانگردان ما

فعالیت :
وب سایت : ovalpipe.com
طراحی سایت گروه صنعتی نمونه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت گروه صنعتی نمونه Mysql , Php انجام شده است.