طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت دلتا تکنیک

فعالیت :
وب سایت : festoiran.ir
طراحی سایت دلتا تکنیک با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت دلتا تکنیک Mysql , Php انجام شده است.