سفارش
پرسش:چگونه می توان اطلاعات تماس را درقسمت فوتر سایت تغییر داد؟
پاسخ: 1-از قسمت پنل مدیریت وارد ماوژل اطلاعات تماس شوید

2- در فرم پیش رو فیلد ها مورد نظر را می توان ویرایش نمود؟

3-در انتها کلید ویرایش رابزنید
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3