سفارش
پرسش:خرج امتیازات در با شگاه مشتریان به چه معنی می باشد؟
پاسخ:
کسر امتیازات داده شده جهت استفاده از خدمات سرویس دهندگان می باشد

روش کار در پنل مدیریت باشگاه مشتریان:

1- در قسمت سرویس دهندگان فرمی از نحوه ارتباط آژانس با سرویس دهنده تکمیل می نمایید.

2- در قسمت خدمات فروش نوع خدماتی که آژانس می تواند ارائه دهد را ثبت می کنید.

3- در قسمت خرج امتیازات به مدیر با وارد نمودن نام کاربری مسافر که همان شماره کارت می باشد.
نام مسافر و مجموع امتیازات نمایش داده می شود.

5- نوع خدماتی که آژانس می تواند اراده دهد را از نوار کمبو این فیلد انتخاب نماید.

6- نام سرویس دهندی که این خدمات را ارائه میدهد را ازنوار کمبو این فیلد انتخاب نمایید.

7- میزان امتیاز اختصاص داده شده به خدمات را مشخص نمایید.

4- درانتها دکمه ورود را می زنید.

* توجه داشته باشید تمای فیلدهای ستاره دار حتما باید پرشده باشد*

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3