سفارش
پرسش:چگونه در سایت می توان فایل بارگذاری کرد؟
پاسخ:1 - فایل و عکس با پسوند pdf & jpg انتخاب باید شود.

2- New را کلیک می کنید در صفحه جدید برای عکس یا فایل نام تعریف می کنیم سپس صفحه را بسته ادامه
کار را از صفحه قبل پی می گیریم

3- روی تیک سبز رنگ عکس کلیک کنیدواردصفحه جدید می شوید

4- ازطریق Browse عکس را انتخاب کنید

5 - دکمه ثبت را زدو ادامه کار را از صفحه قبل ادامه دهید

*توجه داشته باشید برای حذف عکس ضربدر قرمز رنگ را بزنید*
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3