سفارش
پرسش:چگونه از بخشی از خدمات قرارداد (بلیط, هتل , ویزا) انصراف دهیم؟
پاسخ:برای این کار در قسمت عملیات کارگزارها بعد از پرداخت وجه به کارگزار شما می توانید با استفاده از آیکون دست از آن سرویس انصراف دهید در صورتی که مبلغ به کارگزار پرداخت نکرده اید شما می توانید از طریق ویرایش اطلاعات اولیه کارگزار مربوطه را تغییر دهید.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3