سفارش
پرسش:چرا کمیسیون کانترها به درستی محاسبه نمی شود؟
پاسخ:قراردادهای که عملیات مالی مسافر آن تسویه شده باشد به صورت اتوماتیک به بخش قراردادهای تسویه شده انتقال پیدا می کند برای محاسبه کمیسیون کانتر باید قراردادهای مربوطه را از بخش قراردادهای تسویه شده به قراردادهای نهایی شده انتقال بدهید.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3