سفارش
پرسش:آیا امکان تغییر شماره قرارداد وجود دارد؟
پاسخ:بعد از وارد کردن اطلاعات مسافر و زدن دکمه ثبت اطلاعات سیستم به صورت اتوماتیک برای آن قرارداد، شماره قرارداد ثبت می کند که قابل ویرایش نمی باشد
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3