سفارش
پرسش:چرا در بعضی از قراردادها گزینه ی ریفاند وجود ندارد؟
پاسخ:در قراردادهای که هیچ تراکنش مالی ثبت نشده باشد گزینه ی ریفاند فعال نمی باشد و باید از گزینه ی void استفاده شود.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3