سفارش
پرسش:چرا Ip ما بلاک شده است؟
پاسخ:1-ارسال ایمیل انبوه
2-ویروسی شدن سیستم ویا شبکه شما
3-اشتباه زدن پسورد ایمیل بیش از 3بار
درنتیجه

Ip شما به مدت 24 ساعت در سرور ما بلاک می گردد.
و تکرار آن به مدت 72 ساعت
و برای بار سوم همیشه بلاک خواهد شد.

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3