سفارش
پرسش:چرا از طریق وب میل به ایمیل خود دسترسی ندارم؟
پاسخ:1-فضایی ایمیل خودتان پر شده است.
2- فضایی ایمیل کل شرکت پر شده است.
راه حل:
1-ایمیل خود را با اوت لوک ست کنید.
2-به شرکت ایران تکنولوژی اعلام کنید تا کل ایمیلهای شما را پاک کند.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3