سفارش
عنوان:ماژول نظرات هتل
کاربرد:

شما می توانید نظرات ارائه شده برای هتل را مشاهده کنید.

برای بررسی نظرات اعلام شده روی نشانگر جزئیات کلیک کنید

در این صفحه شما می توانید نظرات داده شده مشاهده ودر صورت لزوم تایید نمایید.

در انتها دکمه ثبت را بزنید.

برای بازگشت به صفحه قبل روی دکمه BACK بزنید.

توجه داشه باشید رکورد پیام ارسال شده بعد از مشاهده به رنگ سبز تغییر می یابد.

همچنین پس از تایید نظر ارسال شده رکورد پیام به رنگ آبی تغییر می کند.

چنانچه قصد حذف رکوردی را دارید روی علامت ضربدر کلیک نمایید.

پس از تایید سوال پرسیده شده رکورد مورد نظر حذف می گردد.Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3