سفارش

1- آموزش Css،Javascript
    قیمت : 4,000,000 ریال
    مدت : سه ماه
    ظرفیت : حداکثر 4 نفر
    پیش نیاز : اینترنت، Photoshop،Dreamweaver

2- آموزش Php، Mysql، هماهنگی گرافیک و نرم افزار
    قیمت : 8,000,000 ریال
    مدت : سه ماه
    ظرفیت : حداکثر 4 نفر
    پیش نیاز : آیتم 1

Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3